Nabywanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Osoba taka powinna znać język polski i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogła być również karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Osoba ta musi być również absolwentem studiów wyższych i posiadać tytuł magistra lub równorzędny tytuł w państwie, o których mowa powyżej, a także zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje sprawdzenie umiejętności tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Druga sprawdza umiejętności z tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części egzaminu. Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Do dnia 31 stycznia każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza listę tłumaczy przysięgłych w formie obwieszczenia, w wydawanym przez niego dzienniku urzędowym.

Jeżeli interesuje Cię nabywanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

 

 

Artykuł opracowano na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.